Information

VietSpeech SuperSpeech Cards

Download our printable VietSpeech SuperSpeech Cards!

VietSpeech Superhero Workbook

Download our printable VietSpeech Superhero Workbook!

VietSpeech: Multilingual Children/Trẻ em Đa ngữ

This book aims to support Vietnamese-Australian children and families to maintain their home language and enhance speech skills in Vietnamese and English. It will show you many strategies to support your teaching of Vietnamese every day.

Cuốn sách này nhằm hỗ trợ trẻ em và các gia đình Việt nam ở Úc duy trì tiếng Việt và cải thiện kỹ năng phát âm tiếng Việt và tiếng Anh. Cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn các cách để giúp con học tiếng Việt hàng ngày.

Download the entire book/Tải toàn bộ cuốn sách

English/Tiếng Việt (pdf)

Multilingualism is a superpower!

Watch the Facebook video

VietSpeech: Multilingual Children/Trẻ em Đa ngữ book cover

ENGLISH [Anh]Tiếng Việt [VIETNAMESE]

Facts about multilingualism [pdf]

Here are nine evidence-based facts about multilingualism.

Thông tin thực tế về đa ngữ [pdf]

Đây là 9 thực tế đã được chứng minh.

ENGLISH [Anh]Tiếng Việt [VIETNAMESE]

Why should our family speak Vietnamese? [pdf]

There are many benefits to being multilingual. Here are eight good reasons to maintain speaking Vietnamese.

Tại sao gia đình chúng tôi nên nói tiếng Việt? [pdf]

Nói được nhiều ngôn ngữ có rất nhiều lợi ích. Dưới đây là 8 lý do để duy trì tiếng Việt.

ENGLISH [Anh]Tiếng Việt [VIETNAMESE]

Tips for maintaining Vietnamese (your home language) [pdf]

Here are ten tips for maintaining your home language (Vietnamese).

Các cách duy trì tiếng Việt (tiếng mẹ đẻ của bạn) [pdf]

Đây là 10 cách để giúp duy trì tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt).

ENGLISH [Anh]Tiếng Việt [VIETNAMESE]

Tips for motivating your children to speak Vietnamese [pdf]

Here are four tips for motivating your child to speak Vietnamese.

Các cách để giúp con thích nói tiếng Việt hơn [pdf]

Đây là 4 cách để tạo động lực cho con nói tiếng Việt.

ENGLISH [Anh]Tiếng Việt [VIETNAMESE]

What is a family language policy? [pdf]

A family language policy is a set of rules developed by a family to help maintain their home language. Design/refine your own family language policy.

Nguyên tắc ngôn ngữ gia đình là gì? [pdf]

Nguyên tắc ngôn ngữ gia đình là các quy định được đặt ra bởi chính gia đình bạn để giúp duy trì ngôn ngữ mẹ đẻ. Lập bộ nguyên tắc ngôn ngữ gia đình.

ENGLISH [Anh]Tiếng Việt [VIETNAMESE]

Children’s communication development [pdf]

Six areas of children’s communication that develop over time are: interaction, receptive language, expressive language, speech, reading, and writing

Phát triển giao tiếp của trẻ em [pdf]

Sáu lĩnh vực liên quan đến năng lực giao tiếp của trẻ phát triển theo thời gian là: tương tác, ngôn ngữ tiếp thu, ngôn ngữ biểu đạt, phát âm, đọc và viết.

ENGLISH [Anh]Tiếng Việt [VIETNAMESE]

Vietnamese and English consonants and letters [pdf]

Vietnamese and English have many of the same letters in the alphabet, but they do not always sound the same when they are spoken in words.

Phụ âm và chữ cái tiếng Việt và tiếng Anh [pdf]

Bảng chữ cái Tiếng Việt và tiếng Anh có rất nhiều chữ cái giống nhau nhưng nhiều khi chúng không phát âm giống nhau khi được dùng trong các từ.

ENGLISH [Anh]Tiếng Việt [VIETNAMESE]

Vietnamese tones [pdf]

Vietnamese has six tones.

Thanh dấu trong tiếng Việt [pdf]

Tiếng Việt có 6 thanh dấu.

ENGLISH [Anh]Tiếng Việt [VIETNAMESE]

Vietnamese and English speech development [pdf]

By 5 years of age Vietnamese-Australian children can pronounce most Vietnamese and English speech sounds correctly and can speak intelligibly even to strangers.

Phát triển phát âm trong tiếng Việt và tiếng Anh [pdf]

Đến 5 tuổi, trẻ em Việt nam ở Úc có thể phát âm đúng hầu hết các âm trong tiếng Anh và nói ở mức dễ hiểu thậm chí với cả những người không hay nói chuyện với chúng.

ENGLISH [Anh]Tiếng Việt [VIETNAMESE]

Goal setting [pdf]

Some ideas to support your children to be bilingual in Vietnamese and English.

Đặt mục tiêu [pdf]

Một số ý tưởng để hỗ trợ con phát triển song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt

Acknowledgements/Ghi nhận

The research underpinning the development of this resource was funded by an Australian Research Council Discovery Grant (DP180102848) and supported by Charles Sturt University.

Tài liệu này là một phần của dự án VietSpeech, được Quỹ Khám phá của Hội đồng Nghiên Cứu Úc tài trợ (DP180102848) và được sự hỗ trợ của trường Đại học Charles Sturt University.

Suggested citation/Gợi ý trích dẫn

Verdon, S., McLeod, S., Tran, V. H., Margetson, K., Phạm, B. & Wang, C. (2021). VietSpeech Multilingual Children/Trẻ em Đa ngữ. Bathurst, Australia: Charles Sturt University.
Translated by V. H. Tran, NAATI accredited translator.

Copyright details/Chi tiết về bản quyền

creative commons logo

Creative commons license © 2021

VietSpeech Multilingual Children/Trẻ em Đa ngữ (2021) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.That is, you are free to share - to copy, distribute and transmit the work with appropriate attribution and acknowledgment of the source. You may not use this work for commercial purposes. You may not alter, transform, or build upon this work.

Có nghĩa là bạn có thể tự do chia sẻ - sao chép, phân phối và truyền bá tài liệu này với điều kiện bạn ghi nhận nguồn trích dẫn của tài liệu. Bạn không được sử dụng tài liệu này với mục đích thương mại. Bạn không được chỉnh sửa, thay đổi hoặc phát triển tài liệu này.

Photographs are from Pixabay or purchased from iStock.
Các hình ảnh minh họa là của Pixabay hoặc được mua từ iStock.

Further information/Thêm thông tin

Professor Sharynne McLeod, PhD smcleod@csu.edu.au
Associate Professor Sarah Verdon, PhD sverdon@csu.edu.au

Charles Sturt University, Australia